Affiliate - podmínky spolupráce

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese alepiacz.cz.


Poskytovatelem provizního systému je:

Firma/Jméno a příjmení: Alepia CZ, s.r.o.
Sídlo: Bělehradská 858/23 Praha 2, 120 00


IČ: 07019734
Tel.: 773 505 460
E-mail: info@alepiacz.cz
(dále jen jako „Poskytovatel“)


1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:
a) vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi
Partnerem a Poskytovatelem;
b) vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.
1.2. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj
souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany
zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.
1.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi
Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
1.4. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje
společnost OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381.


2. Vymezení pojmů
2.1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních
podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace
zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace,
výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti
zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci
je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě.
Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním
systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem.
Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním
zastoupením.
2.2. Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže
definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní
se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele
mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné
podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.
2.3. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí
zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele.
Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.
2.4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera,
kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace
se rozumí zejména:
a) umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách
Partnera;
b) uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím
blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či
diskuzních fór tuto činnost umožňují);
c) rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám,
které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu
s právními předpisy;
d) odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
e) PPC kampaně.
2.5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na
základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.
2.6. Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která
se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.
2.7. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci
provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl
jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.
2.8. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové
aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má
Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména
počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.
2.9. Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde
k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.
2.10. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na
adrese https://www.alepiacz.cz/.
2.11. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně
objedná zboží či službu či jiné plnění.


3. Účast v provizním systému
3.1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.
3.2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele
na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.
3.3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v
rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli,
jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím
osobám.
3.4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při
registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této
skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá
za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.


4. Práva a povinnosti Partnera
4.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval
dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.
4.2. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových
stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní
předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové
stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové
stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví
či propagování těchto činností.
4.3. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s
Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní
odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi
z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli
škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.
4.4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu
před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi
takovým zneužitím vznikne.
4.5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových
materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele
nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za
tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním
systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn
použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.
4.6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat
HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například
bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.
4.7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo
prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních
bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních
ploch Poskytovatele.
4.8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním
zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako
SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je
Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní
účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize,
které mu dosud nebyly vyplaceny.
4.9. Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní
v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.
4.10. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního
systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního
systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti
OLYMPIC s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah
nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit
žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele
nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál
v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.


5. Práva a povinnosti Poskytovatele
5.1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat
konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím
svého provizního účtu.
5.2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích
zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní
aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že
v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání
souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu
Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.
5.3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů
zapojených v provizním systému.
5.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené
konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.
5.5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další
texty, které Partner chce v kampani použít.
5.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních
podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních
podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je
Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního emailu,
který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek
bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.


6. Provize
6.1. Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.
6.2. Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí
lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele
umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá
manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím
svého provizního účtu.
6.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému
uhrazení zboží či služby propagované v kampani.
6.4. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od
smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.


7. Výplata provize
7.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v
jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního
systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).
7.2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou
výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím
svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán
report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat.
7.3. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího
doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je
faktura splatná 14 dnů od doručení.
7.4. Pokud partner nemůže fakturovat, je možnost vyplatit mu získané provize
formou poukazu na nákup zboží na alepiacz.cz v podobě 100 % výše
schválených provizí.
7.5. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat
údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner
požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených
údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel
Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si
součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti
se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.
7.6. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách
českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky
nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré
údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize
nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou
převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani
jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.


8. Námitky Partnera
8.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných
konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele
své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit
všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
8.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti,
která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen
reagovat.
8.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou
se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele.
Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která
je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a
podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.
8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele.
Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů
ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté
oznámeno Partnerovi.


9. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik
9.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách
kampaně, případně na dobu neurčitou.
9.2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:
a) Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
b) Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v
písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez
udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi
druhé smluvní straně.
c) Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel
je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner
postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy
nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné
formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu
odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o
odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele
zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě,
že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů
vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše
škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
9.4. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je
Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu
ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi
vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.


10.Ochrana osobních údajů
10.1. Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslusnymi
ustanovenimi narizeni Evropskeho parlamentu a Rady (EU) c. 2016/679 o
ochrane fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volnem pohybu techto udaju a o zruseni smernice 95/46/ES (obecne narizeni
o ochrane osobnich udaju).
10.2. Vezměte na vedomí, ze podle Narizeni mate pravo: - na prenositelnost a
pravo na kopii osobnich udaju, - pozadovat po nas informaci, jake vase
osobni udaje zpracovavame, - vyzadat si u nas pristup k temto udajum a
tyto nechat aktualizovat nebo opravit, pripadne pozadovat omezeni zpracovani,
- pozadovat po nas vymaz techto osobnich udaju – pokud se nejedna
o osobni udaje, ktere jsme povinni nebo opravneni dale zpracovavat
dle prislusnych pravnich predpisu, - podat stiznost u Úradu pro ochranu
osobnich udaju a pravo na ucinnou soudni ochranu, pokud mate za to, ze
vase prava podle Narizeni byla porusena v dusledku zpracovani vasich
osobnich udaju v rozporu s Narizenim.
10.3. Partneři, kteri se registrovali do partnerskeho programu souhlasi se zasilanim
e-mailovych zprav, ktere budou slouzit k zasilani novinek a informaci
souvisejicich s kampanemi v proviznim programu, ci s predmetem podnikani
Poskytovatele.
10.4. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle
předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost
Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou
protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel
vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na
právní zastoupení.


Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 20. 9. 2018.